menu

Disclaimer

Ajax Experience DisclaimerAlle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op ajaxexperience.nl (alle pagina's vallend binnen het domein www.ajaxexperience.nl) berusten bij de AFC Ajax NV. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ajax informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de AFC Ajax NV een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de AFC Ajax NV en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

De AFC Ajax NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. AFC Ajax aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Ajax zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ajax niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ajax beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Ajax kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Ajax niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Ajax wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. AFC Ajax aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Berichten die u stuurt aan Ajax per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Ajax adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Ajax te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Ajax per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Ajax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Ajax geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Ajax wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Ajax.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Ajax behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.